klimatvänlig bakgrund med vindkraftverk

Beräkna utsläpppen | Banta klimatavtrycket | Bidra till klimatomställningen

Resan mot netto noll startar här

Företagets klimatavtryck

Företagets klimatavtryck

Beräkna utsläppen i er värdekedja, och ta steg mot netto noll utsläpp.

Engagera medarbetare

Engagera medarbetare

Inspirera och engagera era medarbetare i hållbarhetsarbetet.

Livscykelanalyser

Livscykelanalyser

Beräkna klimatpåverkan och klimatnytta för produkter och tjänster.

Klimatkompensation

Klimatkompensation

Bidra till klimatomställningen genom att stötta verifierade klimatprojekt.

Vad säger våra kunder

Vi har klimatberäknat utsläppen för koncernen och fått hjälp att identifiera åtgärder som kan bidra både till kraftigt minskade utsläpp och lägre kostnader. Att ha gjort en heltäckande klimatanalys är oerhört viktigt för kunna forma ett relevant och trovärdigt hållbarhetsarbete.

"

- Mikael Sandin, Operativ Chef

 • Klimatbokslut

ClimateHero har hjälpt oss att påvisa klimatvinsten med vår fiberlösning gentemot branschstandard på ett tydligt sätt. Vi har också fått hjälp att anta ambitiösa mål som gör att vi fortsätter reducera utsläppen i hela vår värdekedja.

"

- Andreas Boo, VD

 • Livscykelanalys
 • Klimatbokslut
 • Klimatkompensation

Vi har använt ClimateHero för att beräkna både företagets och våra medarbetares klimatpåverkan. Ett tjänstebaserat företag som vi bör rimligtvis beakta alla aspekter av humankapitalet i vårt avtryck. Techtor har därför valt att även kompensera för medarbetarnas klimatavtryck.

"

- Henric Anghem, VD

 • Klimatpositiv arbetsplats

Genom ClimateHero har vi fått en tydligare förståelse för vad vi behöver prioritera för att kunna sänka klimatavtrycket för våra fotoböcker. För att maximera vårt bidrag till omställningen har vi också valt att finansiera certifierade klimatprojekt under vägen mot netto noll.

"

- Lina Andersson, VD

 • Klimatbokslut
 • Klimatkompensation

Företagets klimatavtryck

Klimatbokslut blir en del av kraven på hållbarhetsrapportering

I och med EUs nya direktiv för hållbarhetsrapportering CSRD ( Corporate Sustainability Reporting Directive) blir det obligatoriskt för stora bolag att deklarera sin klimatpåverkan. Men även för mindre bolag är klimatbokslut en viktig tillgång för att visa transparens, ansvarstagande och trovärdighet. Extra brådskande är det om man har stora bolag som kunder då de stora bolagen för kravet bakåt i värdekedjan, då de behöver få uppgifter från sina leverantörer för att kunna redogöra för klimatavtrycket på de produkter/tjänster som de inhandlat.

Klimatbokslut enligt GHG protokollet

ClimateHero hjälper er att ta fram ett klimatbokslut enligt GHG protokollet. Beräkningar och rapportering baseras på Greenhouse Gas Protocol ( GHG protokollet), som är den globala standarden för klimatberäkningar av företags och organisationers klimatavtryck. Standarden definierar utsläpp i tre scope:

 • Scope 1: Företagets direkta utsläpp. Avgaser från bilar och maskiner, förbränning och eventuellt gasläckage i processer.
 • Scope 2: Utsläpp från den energi (el, värme, kyla, ånga) som företaget förbrukar.
 • Scope 3: Utsläpp som uppstår uppströms och nedströms i företagets värdekedja till följd av bolagets verksamhet.

Att göra sitt första klimatbokslut kan lätt kännas överväldigande. Speciellt med den komplexitet det innebär att reda ut de utsläpp som uppstår uppströms och nedströms i värdekedjan (Scope 3). Med ClimateHero’s stöd kan ni på bara 4-8 veckor få på plats ett fullständigt klimatbokslut enligt GHG Protokollet.

Pris från 45 000 kr ex moms

Är ni ett mindre kontorsbaserat tjänsteföretag?

Då kan ni på bara 5 minuter få fram en första uppskattning av ert klimatavtryck genom att använda vår kostnadsfria kalkylator för små tjänsteföretag. Frågorna är anpassade för kontorsbaserade tjänster och är uppdelade i tre block: energi, resor och konsumtion. Testet belyser flera enkla steg ni kan ta för att banta ert klimatavtryck.

ClimateHero har även kostnadsfria verktyg som kan hjälpa er att beräkna de utsläpp som uppstår från en viss affärsverksamhet, exempelvis en tjänsteresa eller ett event.

Beräkna utsläpp från:

Engagera era medarbetare i klimatomställningen

Låt era medarbetare beräkna, banta och bidra till klimatomställningen även som individer.

Klimatkalkylator för privatpersoner - skapa en unik länk för mitt företag

Vår uppskattade klimatkalkylator för privatpersoner är gratis för alla att använda. Vi ger er möjlighet att kostnadsfritt se ert resultat på gruppnivå när ni använder en spårbar version av kalkylatorn.

Anpassad klimatkalkylator för medarbetare eller kunder

Se ett exempel på en partnerkalkylator

Se ett exempel på en partnerkalkylator

Vill ni ta det ett steg till och göra kalkylatorn mer anpassad för ert företag?

 • Ha med er egen logga på framsidan av kalkylatorn
 • Lägg med extra frågor i kalkylatorn (för att kunna segmentera svar eller använda i kommunikationssyfte)
 • Skicka ett skräddarsytt tackmejl och uppföljningsmail till de svarande

Pris från 12 000 kr ex moms

Inspirationsföreläsningar

 1. När era medarbetare beräknat sitt klimatavtryck kan vi presentera resultatet som del av en inspirationsföreläsning (30-60 min), som pedagogiskt förklarar vad som krävs för att klara klimatomställningen och hur begreppet klimatavtryck skiljer sig mellan privatpersoner, företag och nationer.
  Pris från 8 000 kr ex moms
 2. Vi erbjuder även inspirationsföreläsningar om:
  - Cirkulära affärsmodeller
  - Medveten konsumtion
  - Framtidsspaning - En dag i mitt liv 2035
  Pris från 15 000 kr ex moms

Klimatpositiv arbetsplats

Låt er arbetsplats vara en motor både för omställning lokalt och globalt! Klimatpositiv arbetsplats är ett koncept där vi stöttar era medarbetare att bli "klimatkompisar" genom att beräkna och banta det egna avtrycket. Ni investerar samtidigt i en portfölj av Gold Standard certfierade klimatprojekt som bidrar till utsläppsminskningar motsvararande 200% av ert sammanvägda klimatavtryck.

 • Årlig mätning av de anställdas klimatavtryck
 • Inspirationsföreläsning
 • Klimatkompensering som personalförmån

Pris från 120 kr/person/månad ex moms

Livscykelanalyser

Behöver ni hjälp att kommunicera klimatavtrycket från en specifik produkt eller tjänst?

Vi beräknar klimatavtrycket för era produkter och tjänster genom att analysera alla väsentliga klimatutsläpp som uppstår från “vagga till grav” under livscykeln.

För produkter så finns typiskt väsentliga utsläpp kopplat till råmaterial, tillverkning, transport, lagring, försäljning, användning och avfallshantering. För tjänster omfattar klimatavtrycket typiskt utsläpp från resor, underleverantörers utsläpp, samt el- och värmeförbrukning som krävs för att sälja, administrera och använda tjänsten.

Beräkningarna är avgränsade till produktens klimatpåverkan och baseras på Greenhouse Gas Protocol -Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard.

Pris från 45 000 kr ex moms, för första produkten.
Vid beräkning av flera produkter eller vid kombinerad beräkning av företagets klimatavtryck, erbjuds mängdrabatt.

Klimatkompensation - bidra till de globala klimatmålen

Enligt Exponential Roadmap kan vi klara klimatomställningen och begränsa jordens uppvärmning till 1,5 grader Celcius om vi följer “the carbon law” och halverar våra klimatutsläpp varje årtionde.

Dessutom behöver vi nå netto noll utsläpp senast år 2050. Detta viktiga tillstånd uppstår när vi har genomfört tre halveringar och reducerat ungefär 90 procent av de totala utsläppen. De resterande 10 procenten skall då nettas ut med åtgärder som fångar in CO2 från atmosfären och lagrar den permanent, eller under en period om minst 100 år.

De tekniker som krävs för att fånga in och långtidslagra koldioxid är fortfarande under utveckling eller i tidigt skede i sin uppskalning. Undantaget är CO2-infångning via Biokol, där företag redan idag kan kompensera för sina utsläpp.

Uppmaningen att följa ‘carbon law’ och sträva mot ‘netto noll’ kan tillämpas på såväl företag som organisationer, städer, regioner, länder och individer. Men för att vi skall nå ett “globalt netto noll” så räcker det inte att bara beakta sin egen klimatpåverkan. För att nå globalt netto noll och hålla 1,5C målet vid liv behöver klimatomställningen snabbas på rejält. Ett tredje åtagande för ansvarstagande företag är därför att finansiera de globala klimatmålen genom att stötta verifierade klimatprojekt, under resan till netto noll.

Gold standard certifierade projekt som skalar upp förnybar energi

Genom ClimateHero kan ni stötta en portfölj av Gold Standard certifierade projekt som påskyndar omställningen till förnybar energi och hindrar ny CO2 att tillföras till atmosfären (Verified Emission Reductions). Detta kan exempelvis ske genom att tillföra solkraft och vindkraft i regioner som är beroende av kolkraft för elproduktion. Gold Standard innebär att klimatprojekten har de allra hårdaste granskningskraven, avseende bevisad klimatnytta och sociala förbättringar.

Känner du redan till ditt företags klimatavtryck?

Har ni redan beräknat era utsläpp och vet hur många ton CO2-minskningar ni vill finansiera? Då kan ni använda knappen nedan för att balansera era utsläpp. Priset är 150 kr per ton ex moms och betalning kan göras via faktura eller kort.

Gåvokort till medarbetare och intressenter

Ett sätt att uppmuntra individer att reflektera över sin klimatpåverkan är att ge dem ett gåvokort från ClimateHero.

Gåvokorten kompenserar mottagarens klimatpåverkan under ett antal månader och uppmuntrar samtidigt mottagaren, på ett vänligt sätt, att beräkna och reflektera över sin klimatpåverkan. Det är en uppskattad gåva som signalerar en stark vilja att bidra till klimatomställningen.

Har ditt företag e-handel?

ClimateHero erbjuder även integrationer till er e-handelsplattform, där vi gemensamt kan uppmuntra era kunder att kompensera för köpets klimatpåverkan.

ClimateCart för Shopify finns att installera i din butik, från Shopify's App store

Våra partners